Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

«Διακοπή λειτουργίας σχολείων λόγω της νέας γρίπης Α (H1N1)».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Νομάρχης Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις του Π.Δ. 161/2000 «Μεταβίβαση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων , τοπικού ενδιαφέροντος , που αφορούν την Α/θμια & Β/θμιας Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 145/23-06-2000, Τ.Α΄)
2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Ν.Α.» (ΦΕΚ ( ΦΕΚ 21/τ. Α΄/2-2-1996)
3.Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Ν.Α Αιτωλ/νίας (ΦΕΚ 449 / 12-03-2009 , Τ.Β΄)
4.Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΠΔ 483/1977 και του άρθρου 5 του ΠΔ 484/1977 << διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου>>
5.Το αριθ. 130487/Γ1/22-10-2009 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης & θρησκευμάτων «Διαδικασία αναστολής λειτουργίας σχολείων»
6.Την αριθ. Α.Π. Υ1/Γ.Π.οικ.153109/ 23-11-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης , με την οποία παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τη διακοπή λειτουργίας σχολείων λόγω της νέας γρίπης Α(H1N1) .
7.Την αριθ. 11958/21-12-2009 εισήγηση του Νομιάτρου Ν. Αιτωλ/νίας , με την οποία εισηγείται τη διακοπή της λειτουργίας, λόγω συρροής κρουσμάτων γρίπης και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων για Α(H1N1) και για επτά ( 7 ) ημέρες ανερχόμενης από 22-12-2009 των παρακάτω σχολείων. Δημοτικό Σχολείο Θέρμου τμήμα Β1 και ΣΤ1, 12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου( όλο το σχολείο), Δημοτικό Σχολείο Ξηροπήγαδου τμήμα Β1, Δημοτικό Σχολείο Άνω Κερασόβου( όλο το σχολείο),2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Κωνσταντίνου (ολοήμερο τμήμα),2ο Νηπιαγωγείο Αντιρρίου (ολοήμερο τμήμα), Γυμνάσιο Παλαίρου με Λυκειακές τάξεις (Β΄ Λυκείου και Γ΄ Λυκείου).
8.Τις αριθ. 100/08-01-2009 & 106/09-01-2009 (ΦΕΚ 97/27-01-2009 , Τ.Β΄) αποφάσεις μας , με τις οποίες ορίστηκαν Αντινομάρχες για το έτος 2009 και τους μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες υπηρεσιών της Ν.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε την αναστολή λειτουργίας των παρακάτω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επτά ημέρες ανερχόμενης από 22-12-2009,
ως στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης μας λόγους αναφέρουμε.

1. Δημοτικό Σχολείο Θέρμου τμήμα Β1 και ΣΤ1
2. 12ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου( όλο το σχολείο)
3. Δημοτικό Σχολείο Ξηροπήγαδου τμήμα Β1
4. Δημοτικό Σχολείο Άνω Κερασόβου( όλο το σχολείο)
5. 2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Κωνσταντίνου (ολοήμερο τμήμα)
6. 2ο Νηπιαγωγείο Αντιρρίου (ολοήμερο τμήμα)
7. Γυμνάσιο Παλαίρου με Λυκειακές τάξεις (Β΄ Λυκείου και Γ΄ Λυκείου)

Δεν υπάρχουν σχόλια: